تلفن امور سهام : ۶۵۲۷۸۴۰۱ الی ۳ – داخلی ۲۲۴

فاکس شرکت : ۶۵۲۷۸۴۰۰

ایمیل امور سهام : saham@irancapsule.com

مسئول امور سهام : آقای مهدی فرید