یکشنبه ششم مرداد ماه ۱۳۹۷، بیستمین مجمع عادی سالیانه سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی برگزار شد.

در بخش صادر کنندگان برتر سال ۹۷، جناب آقای دکتر رامین رمضانی لوح صادر کننده برتر را دریافت نمودند.