شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران از وزارت صنعت، معدن، و تجارت لوح تقدیر دریافت کرد.

ژلاتین 

کپسول ، به عنوان واحد برتر در زمینه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی(HSEE) در استان تهران انتخاب شده است.