مدیر عامل شرکت Rousselot فرانسه در ژلاتین کپسول

ایشان در بازدید خود از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران، به تعامل بیشتر و حفظ تعهدات فی مابین تاکید نمودند.