شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در راستای استراتژی توسعه بازار صادرات، کشور ترکیه را به بازارهای صادراتی هدف افزوده است.