اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

حسين حسن نتاج به نمایندگی از داروسازي پارس دارو

نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل

رامين رمضاني كلمر به نمایندگی از داروسازی فارابی

عضو هيئت مديره

نوید مقدم به نمایندگی از سرمايه گذاري داروئي تامين

عضو هيئت مديره

محمدرضا رضایی مقدم به نمایندگی از آنتي بيوتيك سازي