تلفن امور سهام : ۶۵۲۵۸۱۳۰

فاکس شرکت : ۶۵۲۷۸۴۰۰

ایمیل امور سهام : saham@irancapsule.com

مسئول امور سهام : آقای مهدی فرید