یکشنبه ششم مرداد ماه 1397، بیستمین مجمع عادی سالیانه سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی برگزار شد.

در بخش صادر کنندگان برتر سال 97، جناب آقای دکتر رامین رمضانی لوح صادر کننده برتر را دریافت نمودند.